سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بهمن پریزادیان کاوان – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبی
یوسف جعفری آهنگری – عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سعید زره داران – عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

هدف از این مطالعه بررسی تأثیر سطوح مختلف ویتامین های E و C در رقیق کننده شیر بر خصوصیات اسپرم قوچ آتابـای در شرایط مایع بود . منی از شش ر أس قوچ آتابای با استفاده از مهبل مصنوعی جمع آور ی گردید و نمونه های مناسب با هم مخلوط شدند . نمونه های منی تحت ت أثیر تیما رهای مختلف در رقیق کننده شیر قرار گرفت ند و خصوصیات اسـپرم هـا ، شـامل درصد اسپرم های متحرک و زنده مورد ارزیابی قرار گرفتند . این آزمایش به صورت فاکتوریل ۳×۳×۵ در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد . عامل اول ، سطوح مختلف ویتامین ۰) E ، ۳۰ و ۶۰ میکروگرم در میلی لیتر ) ، عامل دوم، سـطوح مختلـف ویتامین ۰) C ، ۱۵۰ و ۳۰۰ میکروگرم در میلی لیتر ) و عامل سوم، زمان هـای مختلـف نگـه داری ۰) ، ۴ ، ۸ ، ۱۲ و ۲۴ سـاعت )
بودند . نتایج این آزمایش نشان داد که تأثیر ویتامین E بر درصد تحرک و زنده مانی اسپرم ها در رقیق کننـده شـیر معنـی دار بود ).P<0/01) اثر زمان های مختلف نگه داری ۰) ، ۴ ، ۸ ، ۱۲ و ۲۴ ساعت ) بر درصد تحرک و زنده مانی اسپرم هـا در رقیـق کننده شیر نیز معنی دار بود ).P<0/01) مقایسه میانگین بر اساس آزمـون دانکـ ن نـشان داد کـه بـیش تـر ین درصـد تحـرک
بـ ه E میکروگرم در میلی لیتـر ویتـامین ۳۰ در رقیق کننده شیر در سطح (۷۰/۳۷ ± ۰/۳۷) و زنده مانی اسپرم ها (۶۷/۷۸ ± ۰/۸)E دست می آید . بنابراین بر اساس نتایج این آزمایش به منظور نگه داری اسپرم قوچ آتابای در شرایط مایع استفاده از ویتامین ۳۰) میکروگرم در میلی لیتر ) در رقیق کننده شیر توصیه می شود .