سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جهانفر دانشیان – موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر,
سعید غالبی – موسسه تحقیقات خاک و آب
پریسا جنوبی – دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

جهت ارزیابی اثر تنش کم آبی به صورت میزان مصرف آب در سویا از سیستم آبیاری بارانی تک شاخه ای استفاده شد . به این لحاظ آزمایشی در قالب طرح ارایه شده توسط هنکس و همکاران ( ١٩٧٦ ) در سه تکرار اجرا گردید . تیمار های آزمایش شامل عمق آب آبیاری در چهار سطح شامل آبیاری مطلوب، تنش ملایم، متوسط و شدید به عنوان فاکتور عمودی و رقم در سه سطح شامل ارقام ویلیامز، M4 و L17 به عنوان فا کتور افقی در نظر گرفته شدند . زمان آبیاری در کلیه تیمار های آزمایشی ه نگامی بود که رطوبت قابل دسترس خا ک در تیمار آبیاری کامل به ٥٠ % رسیدو زمان آبیاری بر اساس رساندن رطوبت در کرتهای مذکور به حد ظرفیت زراعی بود . نتایج بدست آمده نشان داد که با افزایش تنش از ارتفاع ارقام کاسته شد که ناشی از کاهش تعداد گره و فاصله میانگره بود . به طوری که میزان کاهش ارتفاع در ارقام M4 ،L17 و ویلیامز به ترتیب ۵۰، ۵۵ و ۴۵ درصد بود . تنش تاثیری بر تشکیل شاخه در گیاه نداشت، اما فاصله تش کیل غلاف از زمین به دلیل کاهش ارتفاع کاهش یافت . بیشترین عمل کرد دانه از رقم ویلیامز با ٤١٠٣ کیلوگرم در هکتار در شرایط آ بیاری کامل بدست آمد که با سایر ارقام در گروه آماری مشابهی قرار داشت . با افزایش شدت تنش میزان عملکرد دانه به مقدار قابل توجهی کاهش یافت . به طوری که در تنش ملایم، متوسط و شدید میزان ک اهش به ترتیب حدود ۵۰، ۷۰ و ۹۰ درصد بود که ناشی از کاهش قابل توجه در تعداد د انه در گیاه بود . تعداد دانه در سطوح تنش به دلیل کاهش تعداد غلاف در گیاه و تعداد دانه در غلاف کاهش یافت . ارقام M4 و L17 از کمترین و بیشترین تغییر در اجزا عملکرد دانه برخوردار بودند.