مقاله رسالت مدرسه از ديدگاه شهروندان تهراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۱۳۱ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: رسالت مدرسه از ديدگاه شهروندان تهراني
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رسالت مدرسه
مقاله ديدگاه زنان و مردان
مقاله نگرش به مدرسه
مقاله شهروندان تهراني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معنوي پور داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف بررسي ديدگاه شهروندان تهراني به رسالت مدرسه و بررسي ديدگاه زنان و مردان با تحصيلات مختلف نسبت به آن انجام شد. جامعه آماري آن تمامي استادان، دانشجويان و دانش آموزان شهر تهران در سال تحصيلي ۱۳۸۶ بود. حجم نمونه مورد نياز ۴۹۴ نفر بود و با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي انتخاب شد. ابزار پژوهش نگرش سنج رسالت مدرسه معنوي پور بود. پس از جمع آوري داده ها و تجزيه و تحليل آن ها نتايج نشان داد، ديدگاه افراد با سطوح تحصيلي مختلف در عامل فردي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي رسالت مدرسه با يکديگر تفاوت معنادار آماري دارد اما در عامل ديني و اخلاقي با يکديگر تفاوت ندارند. ديدگاه زنان و مردان نسبت به رسالت مدرسه به غير از بعد سياسي در تمامي ابعاد تفاوت معنادار داشتند.