مقاله رساله منطقي-فلسفي ويتگنشتاين و نئوپوزيتيويسم حلقه وين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۵ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۳ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: رساله منطقي-فلسفي ويتگنشتاين و نئوپوزيتيويسم حلقه وين
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظريه تصويري
مقاله زبان
مقاله منطق
مقاله ما بعدالطبيعه
مقاله اخلاق
مقاله اتميسم منطقي
مقاله معناداري
مقاله اصل تحقيق پذيري
مقاله حلقه وين
مقاله راسل
مقاله ويتگنشتاين
مقاله آير
مقاله کارناپ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطفي محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رساله منطقي-فلسفي تراکتاتوس که محصول دوره نخست فلسفه ويتگنشتاين است، کتابي موجز درباره ماهيت زبان، ماهيت انديشه و واقعيت است. انديشه اصلي ويتگنشتاين در تراکتاتوس اين است که زبان تصويري منطقي از جهان ارايه مي کند. زبان يک ماهيت مشترک دارد و وظيفه آن تنها تصوير واقع است و نمي تواند به فراسوي واقعيت برسد. به نظر ويتگنشتاين چيزهايي هستند که در قالب زبان نمي گنجند. اين امور ناگفتني، نشان دادني اند و به حوزه امور راز ورزانه تعلق دارند. نئوپوزيتيويسم حلقه وين تصور مي کرد که ويتگنشتاين وجود داشتن اين امور را نفي مي کند. به هرحال اعضاي اين حلقه با برداشت نادرست خود از تراکتاتوس، مهمترين آموزه خود، يعني اصل تحقيق پذيري، را از آن اقتباس کردند. به موجب آن، تنها گزاره اي معنادار است که از طريق تجربه تحقيق پذير باشد.
در اين نوشتار با بيان انديشه اصلي ويتگنشتاين در تراکتاتوس و انديشه اصلي حلقه وين و با اشاره به پيش فرضها و لوازم آنها، موارد وفاق و اختلاف آن دو را نشان داده ايم.