سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیرحسین اسفندیاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب – دانشکده فنی و مهندسی ( گروه مهن

چکیده:

همانطور که میدانیم الیاف هر یک به تنهائ ی دارای خواص فیزیکی منحصر بفرد م یباشند . بدیهی است کاربردهایی در صنایع مختلف وجود دارد که الیاف به تنهائی قادر به بکار گرفته شدن در آن کاربردها را ندارند لذا استفاده از الیاف ترکیبی با خواص بیشتر همواره مطلوب می باشد از جمله الیاف ترکیبی می توان به هم ریسی، ذوب ریسی و . . . . اشاره کرد. در پروژه پیش رو سعی می شود با ترکیب نمودن پلیمرهای رسانا مانند پلی آنیلین، پلی پیرول و پلی تیوفن با الیافی چون پنبه، پلی استر و مخلوط پنبه / پلی استر الیافی با خواص الکتریکی بالاتر و مقاوم نسبت به حرارت تهیه کنیم . این عمل بدو صورت پوشش دهی در فاز بخار و مایع، و مخلوط(Blending) قابل انجام م یباشد. بدیهی است پوشش دهی برایهر دو لیف امکان پذیر بوده لیکن تهیه مخلوط بدلیل حلالیت مناسب پلی استر فقط برای این لیف قابل انجام می باشد .در ادامه با دوپه نمودن الیاف رسانای تهیه شده توسطHCl و I2در دو فاز بخار و مایع رسانائی الیاف را تقویت م یکنیم.عمل دوپه نمودن برای پلی استر بدلیل حلالیت مناسب آن می تواند توسط دوپه کننده های خوبی چون پاراتولوئن سولفونیک اسید، متان سولفونیک اسید و کامفورسولفونیک اسید مورد بررسی قرار گیرد . بررسی هدایت توس ط روش چهارنقط های انجام شد و بررسی مقاومت حرارتی آن و نیز مورفولوژی آن به ترتیب توسط گرمانسج روبشی تفاضلی و تجزیه وزن سنجی حرارتی و میکروسکوپ الکترونی پویشی مورد مطالعه قرار می گیرد. در پایان نتایج مقاومت فیزیکی الیاف رسانای تهیه شده جهت تائید استحکام خواص فیزیکی الیاف توسط طرح تک عاملی کاملاً تصادفی مورد بررسی قرار گرفت.