مقاله رسانه، جنسيت و مصرف گرايي: مطالعه رابطه استفاده از رسانه هاي جمعي با تمايلات مصرف گرايانه دختران و پسران جوان در شهر شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مطالعات راهبردي زنان (كتاب زنان) از صفحه ۷ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: رسانه، جنسيت و مصرف گرايي: مطالعه رابطه استفاده از رسانه هاي جمعي با تمايلات مصرف گرايانه دختران و پسران جوان در شهر شيراز
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مصرف گرايي
مقاله رسانه هاي جمعي
مقاله جنسيت
مقاله ارتباطات اجتماعي
مقاله اقناع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موحد مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي شوازي محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: مرحمتي ندا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه مصرف گرايي از موضوعات مهم پژوهش در جامعه شناسي و مطالعات فرهنگي است و بررسي آن به عنوان يک مساله علمي و در حال گسترش در ايران حائز اهميت است. بر اين اساس اين مطالعه به بررسي رابطه مصرف گرايي با رسانه هاي ارتباط جمعي پرداخته و با استفاده از نظريه و مدل ارتباطي اقناع به مطالعه نقش کانال هاي ارتباطي و جنسيت مخاطبين پيام در مصرف گرايي پرداخته است. روش استفاده شده به صورت پيمايشي و جمع آوري اطلاعات با ابزار پرسشنامه و نمونه مورد مطالعه ۴۰۰ نفر از جوانان (۲۹ ۱۸) ساکن در شهر شيراز بوده كه با نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انجام شده است. نتايج پژوهش نشان مي دهد بين ميزان استفاده از رسانه هاي جمعي و مصرف گرايي بر حسب جنسيت رابطه وجود دارد و در اين مـيان مـردان به دليل آنکه بيـشتر از رسانه هاي ارتباط جمعي استفاده مي کنند مصرف گراتر از زنان مي باشند.