مقاله رسانه هاي جمعي و هويت ملي مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهشهاي ارتباطي (پژوهش و سنجش) از صفحه ۶۵ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: رسانه هاي جمعي و هويت ملي مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه اصفهان
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رسانه هاي جمعي
مقاله همبستگي ملي
مقاله همگرايي
مقاله هويت
مقاله هويت ملي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رباني علي
جناب آقای / سرکار خانم: رباني خوراسگاني رسول
جناب آقای / سرکار خانم: حسني محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر، به دنبال بررسي تاثير استفاده از رسانه هاي گروهي و شبکه هاي ارتباط جمعي بر هويت ملي بوده است. به منظور بررسي اين رابطه، از نظرات آندرسون، رايزمن، گيدنز و انگلهارت استفاده شده است. اين پژوهش به صورت پيمايشي و با استفاده از توزيع پرسشنامه در ميان دانشجويان دانشگاه اصفهان، در سال تحصيلي ۸۸-۱۳۸۷ انجام شده است. نمونه گيري در مرحله اول، با روش طبقه بندي شده و در مرحله دوم، به صورت سهميه اي انجام گرفته و حجم نمونه ۴۹۰ نفر بوده است. آزمون فرضيه ها نشان مي دهد بين استفاده از رسانه هاي جمعي و هويت ملي، رابطه وجود دارد. به اين ترتيب که افراد استفاده کننده از رسانه هاي داخلي، در سازه هويت ملي نمره بالايي دريافت کرده اند و بر عکس، نمره افراد استفاده کننده از رسانه هاي خارجي در اين سازه، نمره پاييني بوده است. اين يافته، نشان دهنده تغيير نگرش ها به سمت الگوها و گرايش هاي جديد است. همچنين براي بررسي فرضيه ها از تحليل رگرسيون استفاده شده است. يافته هاي تجربي نشان مي دهد که از ميان متغيرهاي اثرگذار بر هويت ملي، به ترتيب، جنس، ميزان استفاده از رسانه هاي خارجي، ميزان استفاده از رسانه هاي داخلي، سن و وضعيت تاهل در تعيين گرايش هويت ملي، از سهم بيشتري برخوردار بوده اند.