مقاله رسانه ها و بازتاب هويت زن در عرصه عمومي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در مجله تحقيقات زنان(مجله مطالعات زنان) از صفحه ۴۲ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: رسانه ها و بازتاب هويت زن در عرصه عمومي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رسانه
مقاله دولت
مقاله عرصه عمومي
مقاله فمينيسم
مقاله هويت جنسي و مدني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عطارزاده مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رسانه ها به عنوان جزيي از فرهنگ غيرمادي جوامع انساني كه نقش تعيين كننده اي در ساختن و پرداختن افكار عمومي بر عهده دارند، تنها آن گاه كه زمينه پذيرش ذهني در مخاطبان داشته باشند، قادر به تاثيرگذاري هستند و گرنه اثر آن ها موقتي و گذراست. با شكل گيري نهاد جديد دولت و لزوم بهره گيري از نظرات و افكار عمومي در روند تصميم سازي، ضرورت واقعي شدن ارتباط بين دولت و مردم و درنتيجه شكل گيري عرصه عمومي، نقش رسانه ها دراين رابطه درمقايسه با گذشته تقويت شد؛ چه آن که دامنه توازن از قدرت حاكم به سپهر عمومي نيز كشيده شده و ضرورت حضور فعال آحاد جامعه در اين روند آشکار شده است. درنتيجه چنين تغيير و تحولي، ديگرحاشيه نشيني و انفعال حاکم بر اجزايي از جامعه که به دلايل سياسي و اجتماعي بيشتر ازساير اقشار زنان را دربرمي گيرد، معنايي نخواهد داشت و رسانه ها مي توانند زمينه اين انتقال ازحاشيه به متن را فراهم سازند.
اين انتقال درگرو احساس هويت مستقل و افزايش ضريب تاثيرگذاري به ويژه در لايه هاي ضعيف جامعه است. فرايند جهاني شدن نيز با ايجاد نوعي تغييرگسترده در برداشت از هويت، ضرورت گذر ازتفاوت هاي جنسيتي و توجه به جنبه هاي اجتماعي را در حوزه مسايل زنان آشکارساخت.
 اين مقاله با تمرکز بر نقش رسانه ها در تبيين شأن واقعي زن در عرصه عمومي، در پي اثبات اين فرضيه است که تاكيد بر هويت جنسي در عرصه عمومي باعث آن  مي شود كه مقوله حضور برابر زنان در اين عرصه بيشتر از آنكه جنبه واقعي پيدا كند، در چارچوب حقوقي محدود و منحصر شود. در برابر، اين قلم با بهره گيري از مطالعه کتابخانه اي بر پايه شيوه توصيفي، تحليلي برآن است که حضور زن آن گاه ظهور پيدا مي کند كه خودجوش، رقابت آميز، گروهي، سازمان يافته و مبتني بر آگاهي باشد. چنان چه پافشاري رسانه ها برحضور و فعاليت زنان در عرصه عمومي تنها بر پايه هويت جنسي و در رقابت با مردان به عنوان پايمال كنندگان حقوق زنان صورت پذيرد، پويايي لازم را نخواهد داشت؛ چرا که اين روند با تقويت حسي غيريت جز تضعيف همبستگي مدني، نتيجه و پيامد ديگري در پي نخواهد داشت.