سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
علی سهرابی بیدار – مهندس برق قدرت و کارشناس ارشد مدیریت ا جرایی مدیر د فتر مدیریت بحران وپدافندغیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان

چکیده:
مدیریت بحران بر مبنای تعاریف معتبر شامل چهار مرحله پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی است با توجه به اینکه طرف اصلی بحران ها امعه و مردم هستند و آرامش و مدیریت جامعه جهت کاهش آسیب ها و دریافت یاری از گروه های جامعه در هریک از مراحل چهارگانه می تهاند اولویت مدیران بحران باشد رسانه ها به عنوان یکی ازارکان مدیریت بحران می توانند عامل شدت بحران و یا عامل مخفف بحران ها باشند هدف مدیران بحران یاری طلبیدن از رسانه ها به عنوان یکی از بازوان مدیر بحران است تا با کمک آنها ارتباط لازم با جامعه برقرار و در جهت کاهش آسیب ها و دریا فت یاری از گروه های جمعه حرکت نماید در این نوشتار به اهمیت نقش رسانه در متدیریت بحران پرداخته می شود