مقاله رسته بندي تيپ هاي گياهي بخشي از پارك ملي خبر بافت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مرتع از صفحه ۲۰۶ تا ۲۱۵ منتشر شده است.
نام: رسته بندي تيپ هاي گياهي بخشي از پارك ملي خبر بافت
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رسته بندي
مقاله پوشش گياهي
مقاله مراتع حفاظت شده
مقاله پارك ملي خبر
مقاله بافت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: شكري مريم
جناب آقای / سرکار خانم: صفاييان نصرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي يزدي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق پوشش گياهي قسمتي از پارك ملي خبر بافت كه در حوزه آبخيز هليل رود قرار دارد به مساحت تقريبي ۱۸۰۰۰ هكتار بررسي شد. اين مطالعه بر پايه مطالعات اكولوژيك (شناخت تركيب گونه هاي گياهي و ارتباط عوامل محيطي با پوشش گياهي) انجام شد. در اين مطالعه ۲۱۳ گونه مربوط به ۴۷ خانواده گياهي شناسايي شد. تيپ هاي موجود در منطقه براساس گونه يا گونه هاي غالب از يكديگر تفكيك و به روش (براي و كورتيس) با استفاده از شاخص تشابه سورنسون در يك فضاي دوبعدي بر اساس تشابه گونه اي رسته بندي شدند. تيپ هاي گياهي منطقه شامل ۹ تيپ جنگلي و مرتعي درمنه، درمنه- سگ دندان، درمنه- ارژن، ريش بز، ارس، ارس- كيكم، بنه، كيكم- بنه و بنه- ارژن هستند. به نظر مي رسد رسته بندي انجام شده با تغييرات بعضي عوامل محيطي مانند ارتفاع از سطح دريا، ميزان بارندگي و درصد شيب متناسب است.  بعضي از تيپ هاي گياهي بسيار به هم شبيه بودند (تيپ درمنه با درمنه- سگ دندان، تيپ بنه با تيپ بنه- ارژن، تيپ ارس- كيكم با كيكم- بنه) و مي توان آنها را تحت يك مديريت واحد از جهت بهره برداري، حفظ و اصلاح پوشش گياهي قرار داد. بررسي اكولوژيك نشان مي دهد كه تيپ هاي گياهي موجود از تغيير بعضي عوامل تغيير متاثر شده و چراي شديد، بوته كني و قطع اشجار از مهمترين عوامل افزايش فرسايش خاك و تخريب پوشش گياهي هستند.