سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

منوچهر محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
حمید آقابابائی – استادیار ، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
عنایت الله خجسته – مربی ، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
احمد مودبی – مربی ، سیمان فارس ،سیمان خاش ، سیمان زنجان

چکیده:

کاستن خطای ارزیابی ذخایر معدنی تاثیر بسزایی در آینده کاری و اقتصادی یک معدن دارد.در ارزیابی ذخایر معدنی به روشهای سنتی علاوه بردقت پایین تخمین ، بدست آوردن توزیع
خطای محاسبات غیرعملی است، در صورتیکه در روشهای تخمین زمین آماری ، با استفاده از مدلسازی تغییرات ،دقت تخمین ها افزایش وخطا به حداقل رسیده و تابع توزیع خطا در بخشهای
مختلف معدن ، قابل محاسبه خواهد بود . در این مقوله با استفاده از روشهای زمین آماری ،مقدار کمیت اکسید کلسیم بصورت فضایی درکل معدن ( اعم از نقاط نمونه برداری شده یا نمونه برداری
نشده ) طی بررسیهای آماری کلاسیک ، اعمال تبدیلهای مناسب ، محاسبه تغییرپذیری داده ها ، مدلسازی تغییرات و درنهایت محاسبه تخمین ها و خطای مربوط به تخمین هربلوک درمعدن مورد
بررسی قرار گرفته و نقشه های مربوطه ترسیم گردیده است .