سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا غریب رضا – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
احمد معتمد – استاد دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شم
حمید رحیمی پورانارکی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

چکیده:

خلیج گرگان به مساحت حدود ۳/۵۰۹ کیلومتر مربع در جنوب شرق دریای خزر، یکی از مهمترین محیطهای رسوبی ساحلی دریای خزر به شمار می رود. فرآیندهای فرسایش، انتقال رسوب و رسوبگذاری توسط عوامل هیدرودینامیکی نظیر امواج و نوسانات تراز دریا از یک طرف و آورد رسوب رودخانه ای و بادی از دیگر سو اهمیت خاصی به خلیج گرگان داده است. بحث رسوب شناسی خلیج گرگان موضوع اصلی این تحقیق است. روش این تحقیق بر اساس اندازه گیریهای دریائی شامل هیدروگرافی و نمونه برداری از کلیه رخساره های رسوبی خلیج گرگان،مطالعات آزمایشگاهی آنالیز فیزیکی نمونه های رسوبی و مطالعات GIS است. نتایج حاصله نشان داد که چهار گروه اصلی رسوبات ماسه ای، گلی، گل ماسه ای و ماسه گلی در خلیج گرگان نهشته شد اند. رسوبات ماسه ای، مربوط به سواحل شبه جزیره میانکاله، رسوبات با بافت گلی در شرق خلیج و دلتاهای قره سو و گرگانرود، بافت گل ماسه ای در نیمه خلیج تا سواحل شمالی که در پناه برخورد امواج هستند فراوانی بیشتری دارد، لیکن بطرف نیمه جنوبی و سواحل جنوب غرب تبدیل به بافت ماسه گلی شده اند. نرخ رسوبگذاری سالانه در دهانة ورودی خلیج، محوطة داخل خلیج و سواحل شبه جزیرة میانکاله به ترتیب۱۰، ۷/۱۷ و۲۰ سانتیمتر بدست آمده است. نتایج نشان داده اند که حجم کل رسوبگذاری در دهانه ورودی خلیج گرگان در مدت ۲ سال معادل ۸۶۱۰۹۸ متر مکعب است که به طور نسبی بیانگر ۴۳۰۵۴۹ متر مکعب رسوبگذاری سالانه در دهانه ورودی خلیج گرگان می باشد. حجم کل رسوبگذاری در سواحل شبه جزیره میانکاله در مدت ۲ سال معادل ۸۶۱۷۹۹۴ متر مکعب است که به طور نسبی۴۳۰۸۹۹۷ متر مکعب رسوبگذاری در سال می باشد