سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سعید احمدی زاده – کارشناس ارشد مهندسی مواد- دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدمحمود منیرواقفی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد- دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد ساعتچی – استاد دانشکده مهندسی مواد- دانشگاه صنعتی اصفهان
علی حیدری مقدم – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

در این پژوهش، پوششهای الکترولس Ni-P بر روی زیرلایه Al5083 ایجاد شدند و تأثیر زمان پوشش دهی بر روی مورفولوژی، درصد فسفر و رفتار خوردگی این پوشش ها مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) در زمان های مختلف پوشش دهی، تصاویری تهیه شد و با استفاده از آنها، مورفولوژی سطوح و همچنین ضخامت و یکنواختی پوشش ها بررسی و مقایسه گردید. با استفاده از این تصاویر مشخص شد که مورفولوژی سطح همه پوششها، یک طرح کروی به همراه یک ساختار گل کلمی شکل را نشان می دهند. مقاومت به خوردگی پوششها در محلول ۵/۳ درصد وزنی NaCl توسط روشهای پلاریزاسیون پتانسیودینامیک و امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج مربوطه نشان داد که با افزایش ضخامت پوششهای الکترولس، از میزان تخلخل آنها کاسته شده و مقاومت به خوردگی آنها زیاد می شود. همچنین مقاومت به خوردگی پوششهای ایجاد شده روی سطح صاف زیرلایه در مقایسه با سطح زبر، بیشتر می باشد که ممکن است به این دلیل باشد که با افزایش زبری سطح زیرلایه، عیوب و تخلخل پوشش افزایش می یابد