سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سیدعلی اصغر هاشمی – عضو هیئت علمی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سمنان

چکیده:

ارزیابی ًرسوبدهی حوزه های آبخیز، غالبا با استفاده از آمار رسوب رودخانه ها انجام می پذیرد . در صورتیکه آمار رسوب ایستگاه های رسوب سنجی اغلب مربوط به رسوب معلق بوده و کیفیت این آمار، بویژه در دبی های سیلابی نامناسب است [.۶] لذا در دقت و صحت نمونه برداری ها، معرف بودن نمونه ها برای مواقع سیلابی و روش های برآوردبارمعلق از این نمونه ها، اغلب شک و تردید وجود دارد [.۲] به طوریکه در یک تحقیق در سد مهاباد، مقداررسوب برآورد شده با استفاده از آمار رسوب تنها ۳۰ درصد از مقدار واقعی اندازه گیری شده در مخزن سد را نشان می دهد
بررسی آماررسوب در ۵ ایستگاه موجود دربالادست سد لتیان ورسوبات مخزن سد،اختلاف قابل ملاحظه بین رسوبات مخزن سد با کل رسوبات خروجی از ایستگاه ها دیده می شود که صحت آمار ایستگاه ها را مورد تردید قرار میدهد از شیوه های عمده ای که برای برآورد رسوبدهی استفاده می شوند، روش اندازه گیری رسوبات مخازن آبی توسط محققین مختلف توصیه شده است لذا ارزیابی تولید رسوب حوزه های آبخیز می تواند بر مبنای این اندازه گیری ها انجام گیرد که دارای دقت بسیار بالا بوده ودرصورتیکه ضریب تله اندازی مخازن، حجم و وزن مخصوص رسوبات
انباشته شده نیز بطور صحیح برآورد شوند نسبت به اندازه گیری های رودخانه ای دارای خطای کمتری خواهد بود این تحقیق به منظور اندازه گیری رسوبدهی دقیق تعدادی از حوزه های آبخیز استان سمنان، از طریق سنجش میزان رسوبات نهشته شده در مخازن سدها وبندهای احداث شده درخروجی آنها به انجام رسیده است