سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرج الله فیاضی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت معلم
سادات فیض نیا – دانشکده منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران
سیدمهدی ثابت قدم – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

مقاله حاضر در بر دارنده روش مطالعه رسوب شناسی و بررسی حساسیت سازندها به فرسایش در حوضه کسیل – نسا است که یکی از حوضه های آبخیز رودخانه کرج می باشد. حوزه کسیل – نسا شامل: زیر حوضه های کسیل، اشترک و نسا میباشد. این حوضه در زون البرز مرکزی (نبوی، م.ح، ۱۳۵۵) واقع شده است.
در این مطالعه از ابتدا از سر شاخه های هر آبراهه نمونه برداری شد و پس از انجام دانه بندی (ادن – دنت وورث ، ۱۹۲۲ و کرومباین ، ۱۹۳۴) و رسم نمودارهای مربوطه و محاسبه پارامترهای آماری مانند میانگین (Mz) ، انحراف معیار ترسیمی جامع (جورشدگی) (؟؟) (فولک ، ۱۹۵۷) و کج شدگی ترسیمی (SKG) (فولک، ۱۳۷۴) و کشیدگی(Kurtosis) (KG) (فولک، ۱۹۵۴ و ۱۹۷۴) ، مشخص شد که مقدار میانگین برای زیر حوضه های اشترک و نسا مثبت است ولی همین عامل در زیر حوضه کسیل منفی می باشد. مقدار جور شدگی برای همه زیر حوضه های اشترک نسا مثبت است. ولی همین عاملی در زیر حوضه کسییل منفی می باشد. مقدار جور شدگی برای همه زیر حوضه ها بد تا خیلی بد، مقدار کشیدگی متوسط تا پهن و مقدار کج شدگی در مورد زیر حوضه کسیل خیلی ریز، زیر حوضه اشترک ریز و در مورد زیر حوضه نسا تقریبا متقارن بدست آمد.
علاوه بر این، با مطالعات کانی شناسی و سنگ شناسی، پتانسیل رسوبزایی سازندها در هر زیر حوضه (syc) محاسبه شد و مشخص گردید که سازندهای جیرود (بخش ۲) ، کرج، سلطانیه و میلا دارای رسوبدهی اندک و سازندهای باروت، رونه، لالون، زاگون، شمشک و میلا – جیرود تفکیک نشده دارای رسوبدهی متوسط می باشند.