سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی شکیبا آزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی
داود جهانی – دکتری رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
راضیه لک – دکتری رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

چکیده:

گتان از جمله مناطق ساحلی دریای عمان در قسمت های ابتدای تنگه هرمز است. در این مطالعه رسوب شناسی وژئوشیمی رسوبی بخش ابتدایی تنگه هرمز در دریای عمان(غرب جاسک) بررسی شده است. در این راستا تعداد ۷۳ نمونه رسوب سطحی با استفاده از دستگاه نمونه بردار بستر از ساحل تا عمق ۲۱۷ متری برداشت شده است. این نمونه ها از نظر دانه سنجی ،مورفسکوپی، XRD، کانی شناسی رسی و آنالیز عنصری ICP بررسی شدند. نتایج دانه سنجی نشان می دهد که ۴ تیپ رسوبی به نام های گل، ماسه، ماسه گلی، گل ماسه ای در منطقه مورد مطالعه وجود دارد. در این رسوبات میزان دانه های گراول اندک بوده و تمامی آنها از پوسته های جانداران کف زی هستند در صورتی که منشا ذرات رس و سیلیت به طور عمده آواری است. بررسی ژئوشیمی رسوبی نشان می دهد که بین اندازه ذرات و درصد رسوبات بیوشیمیایی نیز افزایش می یابد. این همبستگی مثبت بین اکسید سیلیسیوم و ذرات سیلت و رس نیز وجود دارد که منشا آواری بودن ذرات ریزدانه را نشان می دهد.