سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

لطف الله اسماعیلی –

چکیده:

مقدمه و اهداف: رسوب گذاری بعنوان یک معضل خیلی جدی در تأسیسات انتقال و توزیع آب مطرح می باشد. افزایش ضریب زبری جدار داخلی لوله، کاهش قطر لوله، افزایش هزینه انرژی پمپاژ و کاهش فشار آب و دبی در خطوط انتقال و شبکه های توزیع آب در اثر رسوب گ ذاری و اعتراضات مردمی در اثر کمبود آب، ممکن است جایگزینی مجدد آنها را ضروری نماید. این مطالعه به منظور تعیین پتانسیل رسوب گذاری در آب چاههای تأمین آب شرب مجتمع ۱۸ روستائی نازک ماکو، انجام شد. روش اجرا: در این مطالعه پارامترهای رجه حرارتی سختی کل، قلیائیت کل، کل جامدات محلول در آب و اسیدیته آب مورد سنجش قرار گرفت و بر اساس مقادیر این پارامترها اندسهای لانژلیه، رایزنار، مهاجم و نیروی رانش محاسبه شد، در محاسبه شاخصهای لانژلیه و رایزنار تعیین مقدار phs بر اساس روش ذکر شده در استاندارد متدسال ۱۹۸۵ انجام شد. بحث و نتیجه گیری: نتایج بدست آمده از محسابه این اندیسها نشان می دهد که مقدار متوسط این اندیسها در ایستگاههای شش گانه ای که در طول مجتمع نازک از چاهها، خطوط انتقال، شبکه های توزیع و مخازن ذخیره آب مورد بررسی قرار گرفت بترتیب ۳۵،-۵۹،۶-۵۷،۲ و ۲۸،۱۲ بوده که مقایسه این اعداد با جداول موجود برای تفسیر آنها نشان دهنده رسوب گذار بودن کربنات کلسیم در جدار داخلی لوله های انتقال و توزیع آب و غیر خورنده بودن آب استحصالی از چاهها می باشد.