سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیه حسن پور کاشانی – کارشناس ارشد، اقتصاد کشاورزی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان آزاد اسلامی ا
منصور زیبایی – استادیار، اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده:

دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی نیازمند ایجاد برخی ساز و کارهای خاص در عرصه های اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی است. بازارهای مالی قدرتمند از جمله این ساز و کارهای خاص در عرصه اقتصادیبه شمار می آیند. بازارهای مالی، دارایی نقش کلیدی در تجهیز و هدایت وجوه موجود در اقتصاد به سمت بخش های تولیدی صنعتی و به تبع آنبهبود و توسعه فعالیت های اقتصادی و در نتیجه رشد اقتصادی هستند. لذا هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه میان گسترش بازارهای مالی و رشد اقتصادی در ۱۰ کشور در حال توسعه آسیایی و آفریقایی در دوره زمانی ۲۰۰۴-۱۹۸۰ می باشد.