سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسن بیدادی – گروه حالت جامد و الکترونیک، دانشکدة فیزیک دانشگاه تبریز
محمدجواد فرخی – گروه حالت جامد و الکترونیک، دانشکدة فیزیک دانشگاه تبریز
فرامرز هادیان – گروه حالت جامد و الکترونیک، دانشکدة فیزیک دانشگاه تبریز

چکیده:

برای رشد بلور های NiS در این کار تجربی از روش انتقال بخار شیمیایی استفاده شد . برخی از خواص ترابردی نمونه های رشدیافته از قبیلمشخصه های I−V و ρ −T و ضریب ثابت هال نیز مطالعه شده و چگالی حامل های بار در نمونه ها برآورد گردید . بررسی وابستگی دمایی مقاومت ویژه بیانگر این واقعیت است که گذار MD در بلور های رشد یافته اتفاق می افتد . این بررسی ها نشان می دهند که بلور های رشد یافته به روش انتقال بخار شیمیایی انحراف کمی از بلور استوکیومتری کامل دارند . همچنین دمای گذار بلور ها نیز وابسته به زمان رشد، دمای منبع و میزان استوکیومتری بلور است .