سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا درریز – سازمان انرژی اتمی ایران-پژوهشگاه علوم وفنون هسته ای- پژوهشکده مواد-گ
حیدر فری پور – سازمان انرژی اتمی ایران-پژوهشگاه علوم وفنون هسته ای- پژوهشکده مواد-گ

چکیده:

تک بلورهایKCl بدون ناخالصی KCl:Eu در آزمایشگاه گروه با روش چوخرالسکی رشد داده شدند. بطوریکه یون Eu افزودن ترکیب مختلف EuF3 ( 0.1 , 0.15w% ) به پودر (Merck) KCl اضافه شد. تک بلورهای رشد داده شده به اندازه های (۱-۲×۳×۳mm3 برش داده شده و برای ایجاد شرایط یکسان از نظر یکنواختی غلظت ناخالصی، تحت دو عملیات حرارتی Thermotreatment) مختلف قرار گرفت .سپس در دمای اتاق باچشمه رادیواکتیو ۶۰Co پرتودهی شدند . نمونه ها در پوشش فویل آلومینیوم نگهداری شده تا از تحریک نوری آن در مجاورت تابش محیط، ممانعت بعمل آید. اندازه گیری درخشندگی در اتمسفر گاز ۲N توسط سیستم قرائت گر (TLD مدل Harshaw-4500 نرخ گرمادهی ۵Sec/C و با گذر زمان ۲۴ ساعت پس از پرتودهی انجام گرفت. برای اندازه گیری منحنی جذبی، یک سری از نمونه های برش داده در ابعاد ۱-۲ ×۲۰×۲۰mm جهت تعیین دز مناسب پرتودهی قابل اندازه گیری با دستگاه اسپکتروفتومتر Cary17D 10-20 ، KGy 60Co قرار گرفتند. پدیده گرمالیائی TL:Thermoluminescence در تک بلورهای KCl:Eu(0.1%,0.15w%) حت تابش یونیزان گاما ویژگی مشترکی را در ساختار منحنی درخشندگی آنها نشان می دهد و تنها تفاوت آنها در شدت پیک TL می باشد. در منحنی جذبی بلورهای پرتودیده علاوه بر باند جذبی F در ناحیه مرئی و باند VK فرابنفش، دو باند پهن در ناحیه فرابنفش مربوط Eu یز مشاهده می شود. همچنین، تاثیر ناخالصی Eu در ارتباط با پایداری بهره رنگی سازی بلور و افزایش عمق دام در مقایسه با تک بلور بدون ناخالصی بررسی می شود .. نتایج امکان استفاده از این بلورها را برای دزیمتری تابشهای یونیزان تثبیت می سازد.