سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ناصر بنایی – سازمان انرژی اتمی ایران، گروه فیزیک حالت جامد
زهرا درریز – سازمان انرژی اتمی ایران، گروه فیزیک حالت جامد
محمدهادی نوروزی – سازمان انرژی اتمی ایران، گروه فیزیک حالت جامد
محمد نوحی – سازمان انرژی اتمی ایران، گروه فیزیک حالت جامد

چکیده:

بلورهای مخلوط (x=0.1 ,, 0.9)K(1-x) NaxCl با روش چوخرالسکی رشد داده شدد سپس آزمایشات سختی، پرش اشعه ایکس (XRD)و نیز طیف جذبی و ترمولومینسانس بر روی بلورهای تابش دیده توسط اشعه گاما، انجام گرفت.
نتایج این تحقیق نشان می دهدکه ساختار نقایص در بلور مخلوط درمقایسه با نظیر آن در تک ترکیب عناصر سازنده متفاوت است. بطوریکه نوع و درصد ترکیب افوزده شده تغییر درپارامتر شبکه و چگالی نقایص شبکه در بلور هالیدقلیایی ایجاد می کند و در نهایت خواص اپتیکی ، مکانیکی، و ترمولومینسانی بلور را تغییر می دهد.
از طرفی به لحاظ تغییر قله باند جذب نسبت به درصد ترکیب و در نتیجه تغییر در تراز های انرژی و گذار اپتیکی انتظار می رود به ازای یک ترکیب خاص، بتوان طول موج دمش برانگیخته و نیز در شرایط گذار نشری (Luminescence emission) جابجایی طول موج باند نشری را تنظیم نمود.