سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

رضا فایض – سازمان انرژی اتمی ایران – مرکز تحقیقات و کاربرد لیزر – گروه رشد بلور و مو
سعید شاطری – سازمان انرژی اتمی ایران – مرکز تحقیقات و کاربرد لیزر – گروه رشد بلور و مو

چکیده:

در این گزارش رشد بلورهای Yb:YAG به روش چوخرالسکی و بررسی نتایج طیف نگاری این بلو رها ارائه می شود . فقدان ناحیه موسوم به “ برگمـان" جـانبی در سطح مقطع عمود بر محور رشد <111> بلورNd:YAGبر پایه تجربه های متعدد استخراج مواد پس از رشد بلور و تفـاوت آشـکار آن بـا روش معمـول در مـورد Nd:YAG تبیین شده است . نتایج حاصل از بررسی طیف جذبی بلور Nd:YAGبه تعیین پارامترهای لیزری این بلور انجامیده است