سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

زهرا کوهی لای – گروه فیزیک ، دانشگاه علوم پایه ، دانشگاه سمنان
حمید رضاقلی پور – گروه فیزیک ، دانشگاه علوم پایه ، دانشگاه سمنان

چکیده:

بلور KDPبا استفاده از روش رشد از محلول در دمای پایین باPH های مختلف رشد یافته و تجزیه و تحلیل بلور با استفاده از اشعه X نشان داده شده است . اثرpH بر روی بلور رشد یافته از نظر شکل ظاهری و سرعت رشد در جهات مختلف نشان می دهد که رشد وجوه(۱۰۱) و (۱۰۰) از محلولی pHمعمولی یعنی۴/۲ نسبت به محلولی با pH غیر معمولی بیشتر می باشد . همچنین رشد در جهت <101> نسبت به جهت <100> خیلی سریعتر صورت می گیرد . این نتیجه در مورد بلور رشد یافته از محلول باpH کمتر از pHمعمولی بر عکس می باشد .