مقاله رشد بهره وري کل عوامل توليد در زراعت ذرت ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد كشاورزي از صفحه ۴۵ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: رشد بهره وري کل عوامل توليد در زراعت ذرت ايران
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهرهوري كل عوامل توليد
مقاله شاخص مالم كوييست
مقاله ذرت
مقاله تحليل پوششي دادهها
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي حامد
جناب آقای / سرکار خانم: زنگنه مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: پيكاني غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با استفاده از شاخص بهره وري مالم کوييست و به کمک روش تحليل پوششي داده ها ،رشد بهره وري کل عوامل توليد در زراعت ذرت ايران در طي يک دوره ۷ ساله (۸۶ – ۱۳۸۰) محاسبه شد. با تجزيه اين شاخص به دو اثر تغيير در کارايي فني و رشد تکنولوژيکي، چگونگي تغيير اين شاخص و دلايل آن مورد بررسي قرار گرفت. داده هاي مورد نياز از منابع آماري وزارت جهاد کشاورزي گردآوري شد. نتايج نشان داد که ميانگين رشد سالانه بهره وري کل عوامل توليد در زراعت ذرت در کل دوره مورد مطالعه منفي (۴٫۵ درصد) است. اين رقم در استان هاي گوناگون متفاوت است. بالاترين رشد ساليانه در استان فارس (۱۸٫۵درصد) مشاهده شد، در حالي كه استان هاي خوزستان، قزوين، کرمان و کرمانشاه از رشد منفي برخوردار بوده اند. مقايسه سهم هر يک از اثرهاي شاخص مالم کوييست نشان داد که در تغيير بهره وري کل عوامل توليد سهم کارايي فني بيش تر بوده است. با توجه به تفاوت قابل ملاحظه در رشد بهره وري در استان هاي گوناگون، در هرگونه برنامه ريزي براي بهبود وضعيت بهره وري ذرت، بايستي شرايط منطقه اي مورد توجه قرار گرفته و بر مبناي آن براي افزايش بهره وري عوامل توليد، چاره انديشي شود.