سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محسن الوانچی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل
محمود صبوحی – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده:

افزایش روز افزون جمعیت و محدود بودن عوامل تولید ضرورت توجه هر چه بیشتر به افزایش بهره وری عوامل تولید را پیش از پیش نمایان می سازد . در مطالعه حاضر جانشینی بین عوامل تولید و رشد بهره وری کل در محصول گندم با استفاده از کشش جانشینی آلن و شاخص ترانکویست در طی دوره ۱۳۶۰-۱۳۸۴ به ترتیب محاسبه شد . نتایج نشان داد که رشد محصول ( گندم ) در طی سالهای ۱۳۶۰ -۱۳۷۲ برابر با ۰/۷۹ و در طی سالهای ۱۳۷۳-۱۳۸۴ به ۰/۴۱ کاهش یافته است . افزون برآن، رشد بهره وری در طی هر دو دوره منفی بود که نشان دهنده رشد بیشتر نهاده ها نسبت به محصول می باشد . با توجه به یافته ها، به نظرمی رسد بجای تزریق هر چه بیشتر نهاده به تولید گندم لازم است بر ترکیب مناسب استفاده از نهاده تأکید شود