سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

حامد رفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران
مجتبی مجاوریان – phD اقتصاد کشاورزی واستادیار دانشگاه مازندران
تکتم کنعانی – کارشناس اقتصاد کشاورزی

چکیده:

این مقاله موضوع همگرا یی در بهرهوری کل عوامل تولید گندم را در ۸ استان مورد بررسی قرار داد . عوامل تولید شامل بذر، ن یروی کار، کود و سموم شیمیایی می باشد . دوره زمان ی تحقیق، از سال زراعی -۶۴ ۱۳۶۳ تا ۱۳۸۳- ۸۴ بوده است . برای اندازه گیری رشد بهرهوری از روش نا پارامتری تابع تولید مرز ی استفاده گردید . نتایج نشان داد استان فارس از بی شترین رشد بهره وری هم در کشت دیم و هم در کشت آبی گندم برخوردار بوده است . همچنین در سال ۷۹-۸۰ تا ۸۰- ۸۱ رشد بهره وری بیش از سا یر سالها بود . در مجموع بهرهوری عوامل تول ید در کشت آب ی کمتر از د یم بوده است . آزمون های مربوط به همگرایی نشان داد گرچه در کوتاه مدت رشد بهره وری در مناطق مختلف متفاوت است اما در بلند مدت این روند در کل یه مناطق همگرا می باشد