سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدرضا علیرضایی – دانشگاه علم و صنعت ایران
محسن افشاریان – موسسه بین المللی تحقیق در عملیات بهین کارا ایران
بیتا آنالوئی – موسسه بین المللی تحقیق در عملیات بهین کارا ایران

چکیده:

بهره وری کل عوامـل ) TFP )، معیـاری بـرای محاسـبه میـزان بهره وری در یک سازمان است . این شـاخص توصـیف کننـده روند تبدیل هزینه کل به درآمد کل است و لذا افـزایش آن در یک سازمان می تواند منجر به پیشرفت در بازار رقابتی، بهبـود عملکرد بخشهای مختلف، نزدیـک شـدن هـر چـه بیشـ تر بـه اهداف برنامه ریزی شده، کاهش هزینه ها، افزایش درآمد، بهبود کیفیت تولید یا خدمات و غیره گردد . در برنامه چهارم توسعه آمـده اسـت کـه همـه دسـتگاه هـای اجرائی مکلفند سهم ارتقای بهره وری در رشد تولید مربوطه را تعیین کرده و الزامات و راهکارهای لازم برای تحقـق آنهـا را برای تحول کشور از یک اقتصاد نهاده محور بـه یـک اقتصـاد بهره ور محور مشخص نمایند، به طوری کـه سـهم بهـره وری کل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلـی ) ) GDP حـداقل بـه
۳۱/۳ درصد و متوسط رشـد سـالیانه بهـره وری نیـروی کـار، سرمایه و کل عوامل تولید به ترتیب به مقادیر حـداقل، ۳/۵ ، ۱ و ۲/۵ درصد برسد . لذا لزوم تعیین رشد بهره وری کل عوامل
و عوامل تأثیرگـذار بـر آن، بـه منظـور برنامـه ریـزی و ارائـه راهکارهایی در جهت ارتقای بهره وری، با توجه به این قـانون و موارد ذکر شده، کاملاً مشخص می شود . این مقاله به جهت پوشش اهداف مذکور، روشی را بـا تل فیـق مدلهای ناپارامتری تحلیل پوششی داده ها ) DEA ) 2 و شاخص رشد بهره وری تورنکوئیسـت ۳ ارائـه مـی دهـد کـه عـلاوه بـر محاسبه رشد TFP ، میزان تأثیر تغییـرات کـارائی و تغییـرات تکنولوژی را در رشد مربوطه، در طول زمان و با وجـود تنهـا یک واحد تصمیم گیرنده ) DMU ) 4 ، محاسبه می نماید . این مقاله همچنین، به منظور بررسی دقیق تر مـوارد شـرح داده شده، در یک مطالعه موردی در صنعت برق، به بررسـی رشـد TFP 1383 و عوامل موثر در رشد آن در طی سالهای ۱۳۴۷ تا ۱۳۸۳ می پردازد.