سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مرضیه مصری پور – گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه دانشگاه سمنان ، سمنان
مجید جعفرتفرشی – گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه دانشگاه سمنان ، سمنان
مصطفی فضلی – گروه شیمی، دانشگاه سمنان
سیدمحمدعلی موسوی – گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه دانشگاه سمنان ، سمنان

چکیده:

تک بلورهای زینک سلناید توسط روش انتقال بخار شیمیایی رشد داده شدند . با استفاده از مدل ترمودینامیکی شرایط بهینه رشد برای رشد تک بلورهایپیش بینی شده و تک بلورهای زینک سلناید در شرایط مختلف از جمله شرایط بهینه رشد داده شدند . با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی میکرو مورفولوژی تک بلورهای رشد کرده مطالعه گردید . تحقیقات نشان داد که تک بلورهای رشد یافته تحت شرایط بهینه در مقایسه با بلورهای رشد کرده در شرایط دیگر از ساختار مطلوب تری برخوردارند .