سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید بهروز قائمی – کارشناس ارشد مهندسی مواد، دانشگاه تربیت مدرس
امیر عبداله زاده – دانشیار مهندسی مواد، دانشگاه تربیت مدرس
احد صمدی – استادیار مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

سوپر آلیاژهای پایه نیکل به طور گسترده ای در قطعات توربین های گازی نیاز به استحکام در دمای بالا دارند مورد استفاده قرار میگیرند.استحکام این سوپر آلیاژ ها به اندازه شکل و کسر حجمی رسوبات γ′ بستگی دارد انرژی کرنش الاستیک بین رسوب وزمینه و همچنین نرخ جوانه زنی بر شکل رسوبات γ′تاثیر میگذارد.در پژوهش حاضر نمونه هایی از یک سوپر آلیاژ پایه نیکل IN738LC تحت عملیات حرارتی انحلالی جزیی قرار گرفته و تحت نرخ های سرمایش محختلف تا دمای محیط سرد شدند.سپس با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی و انجام آنالیز تصویری نرم افزاری تغییرات شکل رسوبات γ′مورد بررسی قرار گرفتند.نتایج نشان داد که نرخ سرمایش بالا مانع از تشکیل رسوبات γ′ثانویه در این سوپر آلیاژ شده و رسوبات اولیه براحتی در زمینه فوق اشباع رشد میکنند و شکل دندریتی به خود میگگیرند.اما با کاهش نرخ سرمایش رسوبات ثانویعه تشکیل شده و دانسیته عددی رسوبات افزایش میابد که در اثر آن میدانهای نفوذی رسوبات همسایه همپوشانی کرده و در نتیجه رسوبات اولیه به شکل پایدار و تحت فرایند رشد اوسوالد درشت میشوند.