سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی گنجعلی – عضو هیات علمی پژوهشکده علوم گیاهی، دانشگاه فردوسی مشهد
سید سعید حجت – کارشناس ارشد پژوهشکده علوم گیاهی، دانشگاه فردوسی مشهد
حسن پرسا – کارشناس ارشد پژوهشکده علوم گیاهی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

اعتقاد براین است که خصوصیات ریشه نقش مؤثری در تحمل به خشکی ژنوتیپ های نخود دارد . اطلاعات اندکی در رابطه با نحوه عکس العمل ریشه ژنوتیپ ها در محیط ک شت هیدروپون یک، گلخانه و همچنین ارتباط اندازه ریشه در میزان تحمل به خش کی ژنوتیپ ها وجود دارد. این آزما یش با هدف بررسی تنوع موجود در رشد ژنوتیپ ها در شرایط کشت هیدروپون یک و همچنین بررسی تاثیر اندازه ریشه در تحمل به خشکی ژنوتیپ ها در مرحله گیاهچه ای و در شرایط گلخانه انجام گرفت . تفاوت های معنی داری بین گیاهچه های ۳۰ ژنوتیپ نخودکه در شرایط هیدروپون یک کشت شد ه بودند از نظر صفات مربوط به ریشه شامل وزن خشک ریشه ، طول مجموع ریشه ها، طول ریشه اصلی، سطح و حجم ریش ه ها وجود داشت (۰/۰۱>=P). هریک از صفات فوق همبستگی معنی داری با یکدیگر داشتند . ۱۰ ژنوتیپ از میان ۳۰ ژنوتیپ که از نظر اندازه ریشه متفاوت بودند، برای کشت در گلخانه و در محیط شن، انتخاب شدند و گیاهچ ه ها به مدت سه هفته در دو شرایط تنش خشکی ( ۲۵ درصد ظرفیت زراعی ) و شاهد (ظرفیت زراعی ) رشد نمودند. همبستگی معنی داری بین صفات مربوط به ریشه در کشت هیدروپونیک و گلخانه وجود نداشت . همچنین اثر متقابل ژنوتیپ و تنش بر هیچ یک از صفات ریشه در گیاهچه های ۲۱ روزه نخود معنی دار نبود . بنابراین به نظر می رسد که بیان پتانسیل ژنتیکی ژنوتیپ ها از نظر صفات ریشه در محیط هیدروپون یک و گلخانه متفاوت است . لذا احتمالا انتخاب گیاهچه های با سیستم ریشه ای گسترده در محیط هیدروپونیک واکنش متفاوتی در محیط گلخانه خواهد داشت.