مقاله رشد سريع و عوامل موثر بر آن در بنگاههاي کوچک صنايع توليدي ايران طي برنامه سوم توسعه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۱۵۵ تا ۱۷۳ منتشر شده است.
نام: رشد سريع و عوامل موثر بر آن در بنگاههاي کوچک صنايع توليدي ايران طي برنامه سوم توسعه
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله بنگاه کوچک
مقاله توسعه
مقاله صنايع توليدي
مقاله برنامه سوم توسعه
مقاله اشتغالزايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فيض پور محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: امامي ميبدي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در ادبيات اقتصادي، ايجاد بنگاههاي جديد و رشد بنگاههاي موجود به عنوان دو منبع اصلي ايجاد اشتغال قلمداد مي شود. ايجاد اشتغال از طريق رشد بنگاه  نيز از رشد و رشد سريع آن صورت مي گيرد و پژوهشهاي موجود نشان مي دهد که بيشتر مشاغل جديد ايجاد شده توسط اقليت بنگاههاي موجود با رشد سريع صورت گرفته است. با اين وصف، مطالعات اندکي در اين حوزه، بويژه در بنگاههاي کوچک صورت گرفته و از اين رو اين مقاله با هدف بررسي عوامل موثر بر رشد سريع در بنگاههاي کوچک صنايع توليدي ايران طي برنامه سوم توسعه تدوين شده است.
ويژگيهاي ۷۳۷۹ بنگاه با ده تا پنجاه نفر کارکن داده هاي اين پژوهش را تشکيل داده و دو روش رشد مطلق و رشد نسبي براي اندازه گيري رشد سريع با استفاده از معيار شاغلان استفاده شده و تخمين مدل نيز با استفاده از تکنيک رگرسيوني پروبيت صورت گرفته است. نتايج اين پژوهش مويد آن است که جواني بنگاه، سودآوري آن، سهم تکنسين هاي فعال در بنگاه، مخارج انجام شده براي حمل و نقل و تبليغات و در نهايت نرخ خالص بنگاههاي تازه تأسيس به صورت مثبت و معني دار، بر رشد سريع تاثير گذار است. اندازه بنگاه، همچنين به صورت غيرخطي، اما معني دار رشد سريع را تحت تاثير قرار مي دهد. رشد سريع بنگاههاي کوچک توليدي مي تواند تحت تاثير مالکيت و بهره وري بنگاه نيز قرار گيرد.