سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ایرج کاظمی نژاد – دانشگاه شهید چمران،دانشکده علوم،گروه فیزیک
ندا منزوی زاده – دانشگاه شهید چمران،دانشکده علوم،گروه فیزیک
منصور فربد – دانشگاه شهید چمران،دانشکده علوم،گروه فیزیک

چکیده:

از آنجائیکه نانوتکنولوژی یکی از موضوعات جدید و جالب برای دانشمندان عصر حاضر است، تولید نانو مواد میتواند نقش مهمی را در این زمینه ایفا کند . در این تحقیق نانوسیمهای بسلایهای Co-Cu/Cu به روش الکتروانباشت درون قالب پلیکربنات تهیه شدهاند . الکتروانباشت به صورت پتانسیواستات و در یک الکترولیتتک حمام حاوی نمکهایCuو Co و با سه الکترود انجام شد . وجود نانوساختار نانوسیمهای بسلایهای با استفاده از میکروسکوپTEMمورد تأئید قرار گرفت .