سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی دارائی – بخش فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس- تهران
رسول ملک فر – بخش فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس- تهران

چکیده:

مطالعه حلقه پسماند بلورهای TGS رشد یافته با آلایش فسفات کبالت نشان می دهد که برخی پارامترهای فیزیکی بلورهای مذکور نسبت به دما تغییراتی مشابه با TGS خالص را دارند. از لحاظ بزرگی مقادیر Ec و Pr بلورهای آلائیده نسبت به TGS خالص افزایش می یابد که حضور یون Co2 به سبب بار قطبی بالا و ممانعتش در تنظیم قطبش این تغییرات را باعث شده است. همچنین برای بلورهای آلائیده شکل حلقه های پسماند بصورت دوگانه است که ناشی از حضور یونهای PO4 می باشد. در این بررسی مشخص گردید که دمای کوری بلورهای آلائیده از ۴۸°C تا ۵۰°C متغیر است.