مقاله رضايتمندي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تبريز از سرپرستي پايان نامه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي از صفحه ۳۰۲ تا ۳۱۰ منتشر شده است.
نام: رضايتمندي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تبريز از سرپرستي پايان نامه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضايتمندي
مقاله دانشجو
مقاله سرپرستي پايان نامه
مقاله ادبيات پژوهش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني غلامعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اطمينان از كسب تجربه پژوهشي توسط دانشجويان، يكي از مهم ترين اهداف فرايند انجام پايان نامه است و ارزشيابي ميزان رضايت مندي دانشجويان از نحوه سرپرستي پايان نامه از مهم ترين چالش هاي اين فرايند بشمار مي آيد. بنابراين، هدف اين تحقيق بررسي ميزان رضايت مندي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تبريز از سرپرستي پايان نامه بود.
روش ها: در يك مطالعه توصيفي – مقطعي، ۱۰۰ نفر از دانشجويان پزشكي، دندان پزشكي و داروسازي كه ضمن دفاع از پايان نامه در سال ۱۳۸۵ در مرحله دانش آموختگي قرار داشتند، به روش طبقه اي تصادفي به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. داده ها توسط پرسشنامه PREQ (Postgradute Research Experience Questionnaire) جمع آوري گرديد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و با استفاده از آمار توصيفي و آمار استنباطي تجزيه و تحليل شد.
نتايج: ميزان رضايت مندي دانشكده هاي پزشكي ۳٫۰۸±۱٫۰۱، داروسازي ۳٫۳۷±۰٫۸۵ و دندان پزشكي ۳٫۶±۰٫۸۵ بود و از نظر ميزان رضايت از سرپرستي پايان نامه، بين سه دانشكده تفاوت معني داري مشاهده شد. «دريافت راهنمايي مفيد در خصوص ادبيات تحقيق» كم ترين ميزان رضايت آزمودني ها بود. بين رضايت مندي دانشجويان از نحوه سرپرستي پايان نامه و متغيرهاي سن و نمره پايان نامه رابطه معني داري مشاهده گرديد.
نتيجه گيري: لازم است به سرپرستي پايان نامه به عنوان يك موضوع علمي كه نيازمند آموزش است، توجه شود و در خصوص نحوه راهنمايي در راستاي ادبيات پژوهش و موضوع تحقيق، برنامه ريزي هاي ويژه اعمال گردد.