مقاله رضايت از خدمات در جانبازان با قطع هر دو اندام تحتاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در طب جانباز از صفحه ۴۹ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: رضايت از خدمات در جانبازان با قطع هر دو اندام تحتاني
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جانباز
مقاله قطع اندام تحتاني
مقاله خدمات
مقاله سلامت
مقاله رضايت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيدحسيني داوراني سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي بتول
جناب آقای / سرکار خانم: كربلايي اسماعيلي سيما
جناب آقای / سرکار خانم: سروش محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: معصومي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اين پژوهش به بررسي ميزان رضايت جانبازان از خدمات بهداشتي درماني و رفاهي ارايه شده توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران پرداخت.
مواد و روش ‌ها: در اين مطالعه توصيفي ۳۳۵ جانباز با قطع هر دو اندام تحتاني مورد بررسي قرار گرفتند. علاوه بر اطلاعات دموگرافيک، خدمات ارايه ‌شده شامل بهداشت و درمان، بازتواني، تسهيلات مسکن، خدمات تفريحي و ورزشي و تسهيلات آموزشي و ميزان رضايت جانبازان از اين خدمات بوسيله پرسشنامه جمع ‌آوري شد.
يافته‌ ها: ميانگين سني جانبازان ۴۲٫۱ با انحراف معيار ۳٫۶ سال بود. اکثر جانبازان مورد مطالعه مرد و متاهل بودند. شايع‌ ترين سطح قطع عضو در جانبازان مورد مطالعه %۳۷٫۶ (۱۳۳ نفر) قطع هر دو اندام تحتاني از زير زانو بود. جانبازان از اکثر خدمات ارايه ‌شده به جز تسهيلات آموزشي استفاده کرده ‌بودند. حدود يک سوم جانبازان %۲۶٫۶ (۸۶ نفر) از خدمات و تسهيلات آموزشي استفاده کرده‌ بودند. از بين خدمات ارايه ‌شده به جانبازان بيشترين رضايت مربوط به تسهيلات آموزشي و خدمات توانبخشي و کمترين رضايت مربوط به خدمات تفريحي – ورزشي و خدمات بهداشتي – درمان بود. مهمترين مشکلات جانبازان جهت دريافت خدمات بهداشتي درماني و توانبخشي شامل شلوغي مراکز درماني و معطلي زياد جهت ملاقات پزشک %۷۲ (۲۴۱ نفر)، و در برخي از شهرها کمبود پزشک متخصص %۲۳٫۲ (۷۸ نفر) بود.
نتيجه ‌گيري: رفع مشکلات مربوط به ارايه خدمات از جمله ارتقا سطح خدمات تفريحي، ورزشي و دسترسي بهتر به خدمات بهداشتي – درماني مي‌ تواند موجب افزايش سطح رضايت جانبازان از خدمات شود.