مقاله رضايت از زندگي جانبازان شهرستان گرگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در طب جانباز از صفحه ۱۳ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: رضايت از زندگي جانبازان شهرستان گرگان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضايت از زندگي
مقاله جانباز
مقاله گرگان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روحي قنبر
جناب آقای / سرکار خانم: آسايش حميد
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي علي
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: رضايت از زندگي حاصل فرايند ارزيابي شناختي هر فرد از زندگي بر اساس معيارها و شرايط منحصر به فرد خود مي ‌باشد. هدف اين مطالعه بررسي ميزان رضايت از زندگي جانبازان و عوامل موثر بر آن در جانبازان شهرستان گرگان مي ‌باشد.
مواد و روش ‌ها: در اين مطالعه توصيفي تحليلي ۲۹۴ نفر از جانبازان شهرستان گرگان به روش تصادفي ساده انتخاب ‌شدند و پرسشنامه‌ هاي اطلاعات جمعيت شناختي و رضايت از زندگي دينر را تکميل ‌کردند. داده ‌ها در محيط نرم افزار آماري SPSS 16 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. در تمامي آزمون‌ ها سطح معني ‌داري ۰٫۰۵ در نظر گرفته‌ شد.
يافته‌ ها: ميانگين و انحراف معيار سن جانبازان ۴۵٫۳۹±۵٫۴۷ بود. ميانگين نمره رضايت از زندگي ۲۱٫۸۵±۷٫۸۸ بود و ۴۹٫۹ درصد از ايشان داراي رضايت زندگي متوسط به بالا بودند. مدل چند متغيره رگرسيون لجستيک نشان ‌داد منزل مسکوني استجاري در مقايسه ملکي با رضايت زندگي ارتباط دارد (OR:0.34 95%CI:0.18-0.63) و داشتن آسيب ‌هاي شيميايي و اعصاب و روان (OR:0.44 95%CI:1.14-4.85) و يا داراي هر سه نوع آسيب جسمي، رواني و شيميايي (OR:3.08 95%CI:0.13-1.38) نيز در مقايسه با آسيب جسمي رضايت زندگي را کاهش مي ‌داد.
نتيجه ‌گيري: بر اساس يافته ‌هاي اين مطالعه، تلاش در جهت تامين مسکن مناسب و اقدامات اختصاصي براي ارتقاي سلامت جسمي و رواني جانبازان داراي مصدوميت ‌هاي شيميايي و اعصاب و روان ضروري به نظر مي ‌رسد.