مقاله رضايت از زندگي زناشويي در بيماران مبتلا به سرطان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله پرستاري و مامايي از صفحه ۵۰ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: رضايت از زندگي زناشويي در بيماران مبتلا به سرطان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان
مقاله روابط زناشويي
مقاله سرطان شناسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي سكينه
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني آزاد
جناب آقای / سرکار خانم: قادري بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بيماري سرطان مي تواند تاثيرات زيادي بر روابط زناشويي بيماران مبتلا به اين بيماري داشته باشد. در کشور ايران رضايت از زندگي زناشويي در بيماران مبتلا به سرطان بررسي نشده است. بنابراين، هدف اين مطالعه بررسي رضايت از زندگي زناشويي در بيماران مبتلا به سرطان مي باشد.
مواد و روشها: اين مطالعه توصيفي در سال ۱۳۸۸ در مرکز درماني عالي نسب تبريز انجام گرفت. نمونه پژوهش عبارت بود از ۱۴۷ بيمار که داراي تشخيص قطعي سرطان بودند و روش در دسترس انتخاب شدند. رضايت بيماران از زندگي زناشويي با استفاده از پرسشنامه بررسي شد. دامنه نمره اين پرسشنامه بين ۳۵ تا ۲۸۰ مي باشد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS و آمار توصيفي و استنباطي انجام گرفت.
يافته ها: مشخص شد که ميانگين نمره رضايت از زندگي زناشويي در بيماران ۹۰٫۳±۳۵٫۸ بود. همچنين، از طرفي مشخص شد که ۹۳٫۹ درصد بيماران از زندگي زناشويي خود ناراضي بودند. همچنين، مشخص شد که رضايت از زندگي زناشويي در بيماران جوانتر (P=0.04) و بيماران زن (P=0.01). بيشتر بود.
بحث و نتيجه گيري: اين نتايج نشان دهنده رضايت زناشويي پايين در بيماران مبتلا به سرطان بوده و نياز بيشتر به خدمات مشاوره براي اين بيماران را نشان مي دهد.