مقاله رضايت سنجي جانبازان از خدمات بهداشتي – درماني ارايه شده و تاثير آن بر رفاه رواني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در طب جانباز از صفحه ۳۰ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: رضايت سنجي جانبازان از خدمات بهداشتي – درماني ارايه شده و تاثير آن بر رفاه رواني
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جانباز
مقاله رضايت
مقاله خدمات بهداشتي – درماني
مقاله رفاه رواني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جندقي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طبرسا غلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري حامد
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري فائزه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش حاضر با هدف سنجش سطح رضايت جانبازان از خدمات بهداشتي – درماني ارايه‌ شده از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران و همچنين بررسي تاثير رضايت از خدمات بهداشتي – درماني بر رفاه رواني جانبازان صورت گرفته ‌است.
مواد و روش ‌ها: جامعه آماري اين پژوهش جانبازان بالاي %۲۵ در سطح استان قم هستند. تعداد نمونه آماري به‌دست آمده ۲۲۸ نفر هستند. به منظور سنجش وضعيت خدمات بهداشتي – درماني، اين خدمات در سه بخش فعاليت ‌هاي اداره دارو و تجهيزات پزشکي، فعاليت ‌هاي اداره بهداشت و سلامت و فعاليت ‌هاي اداره درمان مورد بررسي قرار گرفتند. به منظور سنجش رفاه رواني جانبازان نيز از پرسشنامه Oxford استفاده شده‌ است.
يافته‌ ها: نتايج به‌ دست آمده از آزمون ميانگين يک جامعه آماري نشان‌ داده ‌است که از ديد جانبازان وضعيت خدمات بهداشتي – درماني ارايه‌ شده مطلوب ‌است. همچنين با توجه به نتايج آزمون فريدمن خدمات بهداشتي – درماني به ترتيب فعاليت ‌هاي اداره دارو و تجهيزات پزشکي، فعاليت ‌هاي اداره بهداشت و سلامت و فعاليت ‌هاي اداره درمان طبقه ‌بندي شده ‌است. يافته هاي تحقيق نشان مي‌ دهد که سطح رفاه رواني جانبازان نيز در سطح مطلوب است. نتايج به ‌دست آمده از نرم ‌افزار ليزرل نيز نشان داده ‌است که رضايت از خدمات بهداشتي – درماني بر سطح رفاه رواني جانبازان تاثيرگذار است و نتايج به ‌دست آمده برازش مدل را تاييد نموده ‌است.
نتيجه‌ گيري: نتايج پژوهش حاضر به‌ طور کلي حاکي از آن است که جانبازان از خدمات بهداشتي – درماني ارايه‌ شده رضايت دارند و اين رضايت بر سطح رفاه رواني آن‌ ها تاثيرگذار است و اين نشان دهنده آن است که روابط تنظيم‌ شده در مدل مفهومي تحقيق منطقي بوده است.