مقاله رضايت سنجي جانبازان از خدمات بيمه تکميلي و رابطه آن با نوع و درصد جانبازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در طب جانباز از صفحه ۱۴ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: رضايت سنجي جانبازان از خدمات بيمه تکميلي و رابطه آن با نوع و درصد جانبازي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيمه
مقاله خدمات درماني
مقاله جانباز
مقاله رضايت
مقاله بيمه تکميلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني فرهنگي ساراالسادات
جناب آقای / سرکار خانم: درتاج فريبرز
جناب آقای / سرکار خانم: طالبي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: قائمي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف از اجراي اين پژهش بررسي ميزان رضايت جانبازان از خدمات بيمه تکميلي بود. براي اين منظور، ميزان رضايت جانبازان از خدمات بيمه تکميلي، رابطه آن با نوع و درصد جانبازي و ساير عوامل مرتبط با رضايت جانبازان از اين بيمه مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روش ها: براي پاسخ به اين اهداف ۴۰۰ نفر از جانبازان شهر تهران با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي (بر اساس نوع جانبازي) انتخاب شدند و داده هاي آن به وسيله پرسشنامه ۳۲ سوالي که در اين زمينه طراحي شده بود، جمع آوري و با استفاده از جدول هاي فراواني، شاخص هاي مرکزي و پراکندگي، نمودارهاي ستوني و هيستوگرام، نمودار جعبه اي، تحليل واريانس يک طرفه، نمودار پراکنش، آزمون هاي همبستگي پيرسون و اسپيرمن، جدول توزيع فراواني دوسويه، نمودار ستوني خوشه اي و آزمون مربع کاي، تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: رضايت جانبازان از خدمات بيمه تکميلي در حد متوسط مي باشد، بين رضايت از خدمات درماني ارايه شده به تفکيک نوع جانبازي تفاوت کمي مشاهده مي شود که اين تفاوت معني دار نيست اما در رضايت جانبازان از خدمات درماني به تفکيک درصد جانبازي، تفاوت بيشتري مشاهده مي شود.