مقاله رضايت شغلي اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي از صفحه ۳۲۳ تا ۳۳۲ منتشر شده است.
نام: رضايت شغلي اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضايت شغلي
مقاله اعضاي هيات علمي
مقاله نياز شغلي
مقاله اقتصادي
مقاله آموزشي
مقاله پژوهشي
مقاله اداري
مقاله انگيزشي
مقاله رفاهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صافي محمدهادي
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحي خشكناب مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: راسل مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: رهگذر مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: موفقيت هر سازمان بستگي به تلاش و رضايت شغلي کارکنان آن سازمان دارد. شناخت عوامل موثر در ايجاد رضايت شغلي مي تواند در افزايش رضايت شغلي اعضاي هيات علمي و ايجاد انگيزه در جهت انجام فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي مفيد باشد. اين مطالعه با هدف تعيين ميزان رضايت شغلي اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران انجام شد.
روش ها: پژوهش حاضر يک مطالعه توصيفي – مقطعي مي باشد که ۹۴ نفر از اعضاي هيات علمي شاغل در دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران در سال ۱۳۸۷ در آن مشارکت داشتند. گردآوري اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS به صورت ميانگين و انحراف معيار و تحليل مولفه هاي اصلي تجزيه و تحليل گرديد.
نتايج: ميانگين و انحراف معيار نمره کل رضايت شغلي اعضاي هيات علمي (۷۲٫۶±۱۶٫۹۱) از حداکثر نمره ۱۳۵ و به تفکيک حيطه هاي مورد بررسي در حيطه اقتصادي (۷٫۰۰±۲٫۱۲) از حداکثر نمره ۱۵، حيطه آموزشي (۹٫۳۱±۱٫۸۱) از حداکثر نمره ۱۵، حيطه پژوهشي (۱۱٫۳۷±۲٫۴۱) از حداکثر نمره ۲۰، حيطه اداري (۱۳٫۹۵±۳٫۲۹) از حداکثر نمره ۲۵، حيطه انگيزشي (۲۶٫۷۷±۵٫۸۱) از حداکثر نمره ۵۰ و حيطه رفاهي (۴٫۱۱±۱٫۴۷) از حداکثر نمره ۱۰ شده است. در تحليل مولفه هاي اصلي حيطه هاي انگيزشي، پژوهشي، اقتصادي، اداري، آموزشي و رفاهي، مشخص گرديد که حيطه انگيزشي با ۰٫۸۴ بيشترين نقش و حيطه اقتصادي با ۰٫۶۵ کمترين نقش را در ميزان رضايت شغلي اعضاي هيات علمي داشت.
نتيجه گيري: اعضاي هيات علمي نسبت به حيطه هاي مختلف شغلي خود «نسبتا ناراضي» مي باشند. اين رضايت در حيطه هاي آموزشي، پژوهشي و انگيزشي کمي بهتر از رفاهي، اداري و اقتصادي بوده است. لازم است مديران و رهبران نظام آموزشي با تدوين اهداف مناسب و برنامه ريزي استراتژيک در جهت ايجاد رفاه و رضايت شغلي اعضاي هيات علمي گام بردارند.