مقاله رضايت شغلي در کارکنان بخش مدارک پزشکي مراکز آموزشي درماني استان کرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۶۴۹ تا ۶۵۷ منتشر شده است.
نام: رضايت شغلي در کارکنان بخش مدارک پزشکي مراکز آموزشي درماني استان کرمانشاه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضايت شغلي
مقاله کارکنان
مقاله مدارک پزشکي
مقاله بهينه سازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تذهيبي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: زردويي گل عنبري شيرين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: رضايت شغلي ازعوامل مهم افزايش بهره وري، تعلق و دلبستگي کارکنان به محيط کار و افزايش کميت و کيفيت کار است. هدف کلي اين مقاله، تعيين ميزان رضايت شغلي کارکنان مدارک پزشکي مراکز آموزشي درماني استان کرمانشاه بوده است.
روش بررسي: اين پژوهش از نوع مطالعات توصيفي- تحليلي است. با توجه به محدود بودن تعداد کارکنان بخش مدارک پزشکي در مراکز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه در سال ۱۳۸۵، تعداد ۴۲ نفر به صورت تصادفي و به روش احتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها، پرسش نامه توصيف شغل ( JDIيا Job Descriptive Index ) بود که در ابعاد کار در شغل فعلي، امکانات و شرايط محيط کار، حقوق و مزايا، سرپرستي، روابط همکاران و ارتقاي شغلي آنان با مقياس نگرش سنج ليکرت طراحي شد. پس از جمع آوري داده ها، متغيرهاي مورد بررسي در قالب ارايه جداول و نمودارها توصيف گرديد و سپس با استفاده از آزمون هاي مناسب آماري تجزيه و تحليل شد. روايي و پايايي پرسش نامه توسط گروه محققين JDI در سال ۱۹۹۷ به تاييد رسيده است.
يافته ها: نتايج به دست آمده نشان داد که ۷۱٫۴ درصد از کارکنان از کار خود رضايت دارند و ۲۸٫۶ درصد از آن ها از کار خود ناراضي اند. همچنين ارتباط بين رضايت کارکنان با رضايت از کار در شغل فعلي، جنبه هاي سرپرستي، روابط همکاران، ارتقا و ترفيع، حقوق و مزايا و شرايط محيط کار تاييد شد.
نتيجه گيري: حدود ۷۵ درصد کارکنان مدارک پزشکي از شغل خود رضايت داشتند. رضايت از جنبه هاي مختلف از قبيل رضايت از کار، روش هاي سرپرستي، روابط بين همکاران، ترفيعات، حقوق و مزايا و شرايط محيط کار، سبب ارتقاي رضايت شغلي مي گردد.