مقاله رضايت شغلي و عوامل مرتبط با آن در كاركنان بيمارستان هاي شهر اراك ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۳۲ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: رضايت شغلي و عوامل مرتبط با آن در كاركنان بيمارستان هاي شهر اراك ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيمارستان
مقاله رضايت شغلي
مقاله كاركنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهاني فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: فرازي علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: جديدي رحمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: عنبري زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: رضايت شغلي به نوع نگرش فرد به شغل خويش اطلاق مي گردد. با توجه به نقش كليدي كاركنان بيمارستان ها در ارايه خدمات بهداشتي به بيماران، اين مطالعه با هدف تعيين ميزان رضايت شغلي كاركنان مراكز درماني شهر اراك طراحي گرديد.
مواد و روش ها: مطالعه اي توصيفي بر روي ۷۰۲ نفر از كاركنان بيمارستان هاي شهر اراك كه به صورت نمونه گيري آسان انتخاب شده بودند، انجام شد. ابزار گردآوري داده ها شامل پرسش نامه اطلاعات دموگرافيك و پرسش نامه استاندارد رضايت شغلي هرزبرگ بود و رضايت شغلي در سه سطح طبقه بندي گرديد.
يافته ها: بررسي نتايج در هشت حيطه نشان دادكه رضايت شغلي اكثر كاركنان از شرايط محل كار (۲/۷۵ درصد)، ارتباط با همكاران(۴۹ درصد)، حقوق و مزايا (۱/۷۵ درصد)، موقعيت شغلي (۵/۶۰ درصد)، امنيت شغلي (۶/۶۴ درصد)، نظارت و سرپرستي (۰/۶۴ درصد)، سياستگذاري مديريتي (۲/۵۹ درصد) و ارتباط زندگي شخصي (۷/۶۵ درصد) در سطح متوسط بوده است و در مجموع ۲/۸۲ درصد كاركنان رضايت كلي شغلي در حد متوسط داشتند.
بيشترين رضايت شغلي مربوط به ارتباط با همكاران و كمترين رضايت از مزاياي سختي كار، برقراري عدل و انصاف و عدم وجود تبعيض و امكانات رفاهي بود. آزمون آماري مجذور كاي بين جنس، تحصيلات، نوع استخدام، شغل و شيفت كاري ارتباط معني داري نشان داد.
نتيجه گيري: در مجموع رضايت كلي افراد درحد متوسط بود. افزايش و پرداخت به موقع كارانه ها و مزاياي سختي كار و ايجاد امكانات رفاهي جهت بهبود رضايت شغلي اين قشر ضروري مي باشد.