مقاله رضايت شغلي پرسنل پرستاري شاغل در بيمارستان هاي شهر زاهدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه از صفحه ۱۳۸ تا ۱۴۳ منتشر شده است.
نام: رضايت شغلي پرسنل پرستاري شاغل در بيمارستان هاي شهر زاهدان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضايت شغلي
مقاله مراکز بهداشتي درماني و پرسنل پرستاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورقاز عبدالوهاب
جناب آقای / سرکار خانم: ناستي زايي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: هزاره مقدم مهديه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش زمينه و هدف: بي ترديد مهم ترين عنصر هر سازماني، نيروي انساني علاقمند به شغل خود است. يکي از عواملي که باعث علاقه يا عدم علاقه فرد به شغل مي شود بحث رضايت مي باشد. مطالعه حاضر باهدف تعيين رضايت شغلي پرسنل پرستاري شاغل در سه بيمارستان شهر زاهدان انجام شد.
مواد و روش کار: مطالعه حاضر از نوع توصيفي – تحليلي بوده که به شيوه نمونه گيري طبقه اي – تصادفي و حجم نمونه ۲۲۰ نفر از پرسنل پرستاري در نوبت هاي مختلف کاري بود که نهايتا اطلاعات مربوط به ۳۷ نفر به علت عدم عودت يا نقص اطلاعات کناره گذاشته شدند. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسش نامه رضايت شغلي ويسوکي و کروم مي باشد. براي تجزيه و تحليل داده ها از آمارهاي توصيفي و آزمون T تک نمونه اي استفاده شد.
يافته ها: يافته هاي رضايت شغلي نشان داد که پرسنل پرستاري داراي رضايت شغلي نسبتا مطلوب (ميانگين ۳٫۸۴۷) مي باشند. نتايج حاصل از مولفه هاي پنجگانه رضايت شغلي نشان داد که ميانگين تمام مولفه ها به جز مولفه شيوه پرداخت از وضعيت نسبتا مطلوبي برخوردار بودند که به ترتيب بالاترين ميانگين مولفه هاي متغير رضايت شغلي عبارت بودند از: رضايت از سرپرست (۴٫۱۳۱۱)، رضايت از کار (۴٫۱۰۳۸)، رضايت از همکاران (۳٫۹۸۹۱)، رضايت از سيستم ارتقا (۳٫۲۶۲۳) و رضايت از شيوه پرداخت (۲٫۵۰۲۷).
بحث و نتيجه گيري: باتوجه به اهميت شناسايي عوامل موثر بر رضايت شغلي پرسنل پرستاري پيشنهادات ذيل ارایه مي گردد: ۱- ارایه ترفيعات بر اساس لياقت وشايستگي، ۲- برقراري جو دوستانه و صميمانه و پرهيز از رقابت هاي ناسالم، ۳- گرايش به سوي مديريت مشارکتي، ۴- ايجاد تنوع در شغل، ۵- رفع مشکلات اقتصادي ۶- تقدير و تشکر از پرسنل خصوصا در جمع.