مقاله رضايت شغلي کارشناسان ترويج سازمان جهاد کشاورزي استان قزوين بر اساس تئوري دو عاملي هرزبرگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي از صفحه ۱۱ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: رضايت شغلي کارشناسان ترويج سازمان جهاد کشاورزي استان قزوين بر اساس تئوري دو عاملي هرزبرگ
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضايت شغلي
مقاله کارشناسان ترويج
مقاله تئوري دو عاملي هرزبرگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لشگرآرا فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: محرمي رعنا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر با هدف بررسي ميزان رضايت شغلي کارشناسان ترويج سازمان جهاد کشاورزي استان قزوين بر اساس تئوري دو عاملي هرزبرگ انجام شده است. اين پژوهش از نوع کاربردي و به روش توصيفي، همبستگي انجام گرديده است. ابزار تحقيق پرسشنامه و جامعه آماري كارشناسان ترويج كشاورزي استان قزوين مي باشند که مجموعا ۸۶ نفر بوده و به روش سرشماري مورد بررسي قرار گرفته اند. نتايج تحقيق نشان داد رضايت شغلي پاسخگويان در حد زياد است و بين رضايت شغلي پاسخگويان بر حسب جنس، وضعيت تاهل، رشته تحصيلي، وضعيت تحصيلي، نوع استخدام و محل خدمت تفاوت معني داري وجود ندارد. شاخص هاي انگيزشي و سابقه کار نيز ۲۳٫۴ درصد از ميزان رضايت شغلي پاسخگويان را تبيين کردند.