مقاله رضايت مندي بيماران از عملكرد اورژانس بيمارستان خاتم الانبيا (ص) زاهدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان (طبيب شرق) zahedan journal of research in medical sciences از صفحه ۴۹ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: رضايت مندي بيماران از عملكرد اورژانس بيمارستان خاتم الانبيا (ص) زاهدان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماران
مقاله رضايت مندي
مقاله اورژانس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رودباري مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: سنجراني فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني نژاد سيدسميه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: خدمات ارايه شده به بيماران اورژانس و ميزان رضايت آنان مويد كيفيت بيمارستان مي باشد. اين مطالعه ميزان رضايت مندي بيماران از اورژانس بيمارستان خاتم الانبيا (ص) زاهدان را بررسي نموده است.
مواد و روش كار: اين مطالعه توصيفي – تحليلي در سال ۸۷ در اورژانس بيمارستان خاتم الانبيا (ص) زاهدان بر روي ۳۰۰ بيمار اوژانسي انجام و اطلاعات جمع آوري شده توسط آمار توصيفي و آزمون  X2با استفاده از نرم افزار SPSS -15 مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: رضايت مندي از اقدامات پرستاري ۹۹٫۷ درصد، پذيرش ۹۶٫۹ درصد، پزشك ۹۱٫۴ درصد و محيط اورژانس ۸۲٫۲ درصد بود. بين سن، جنس، تحصيلات، ميزان بهبودي، شدت درد، هزينه درمان و رضايت مندي رابطه معني دار وجود نداشت.
نتيجه گيري: نتايج نشان مي دهد كه خدمات توانسته است رضايت مندي بيماران را جلب كند.