مقاله رضايت مندي كاركنان و بيماران به عنوان شاخصي از كيفيت خدمات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۹ در نشريه پرستاري ايران از صفحه ۷۳ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: رضايت مندي كاركنان و بيماران به عنوان شاخصي از كيفيت خدمات
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كاركنان
مقاله بيماران
مقاله رضايت مندي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حجت محسن
جناب آقای / سرکار خانم: محبي جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: نظري وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: چرخ انداز مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: هدف نهايي سيستم هاي درماني رسيدگي كافي علمي و عملي به بيماران و جلب رضايت آنان و خانواده هايشان مي باشد. طبق نظرات صاحب نظران در باب اهميت بررسي رضايت مندي مراجعه كنندگان به مراكز درماني و با توجه به تحقيقات انجام شده، همچنين روشن شدن مسير حركت كلي سازمان، مطالعه حاضر با هدف «تعيين رضايت مندي كاركنان و بيماران در بيمارستان مطهري جهرم» در سال هاي ۱۳۸۴و ۱۳۸۶ انجام شده است.
روش بررسي: اين مطالعه از نوع توصيفي – مقطعي بود. تعداد نمونه آماري در هر سال شامل ۱۳۶ نفر كاركنان و ۱۹۸ نفر بيمار و همراه بيمار بودند كه حداقل چهار روز در بيمارستان حضور داشتند. نمونه گيري به روش مبتني بر هدف طي يك ماه جمع آوري شد .جمع آوري داده ها به كمك پرسشنامه محقق ساز و با روش مصاحبه انجام گرفت . جهت كسب روايي از روش صوري و محتوايي و بمنظور كسب پايايي از روش آزمون مجدد استفاده شد. اطلاعات توسط نرم افزار SPSS به كمك آزمون هاي آماري كاي دو و ضريب همبستگي اسپيرمن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: رضايت كلي كاركنان در سال ۸۶ نسبت به سال ۸۴ (۹۴/۲%) افزايش داشت، اما همچون سال ۸۴ در حدمتوسط ارزيابي گرديد. تحليل با كمك آزمون آماري اسپيرمن (p<0.05) نشان داد، هرچه سابقه خدمتي بالاتر رود رضايت شغلي بيشتر مي شود.
رضايت مندي كلي مراجعه كنندگان در سال ۸۶(۹۹/۹۸%) نسبت به سال ۸۴ (۹/۹۰%)، (۰۹/۸ % ) افزايش داشت. بين دو متغير جنس و اعتماد به كاركنان ارتباط معنا دار آماري به كمك آزمون كاي دو وجود داشت (p<0.05) مشتريان زن اعتماد بيشتري پرستاران و پزشكان داشتند. ارتباط ميان دو متغير سطح تحصيلات و رضايت مندي به كمك آزمون كاي دو نشان داد كه هرچه تحصيلات بيشتر باشد، رضايت مندي از زمان، نتايج درماني و رضايت مندي كلي كمتر خواهد بود (p<0.05).
نتيجه گيري كلي: هر چند بررسي در طول اين دو دوره نشان دهنده افزايش رضايت مندي كاركنان و بيماران بوده اما اين افزايش از رشد مناسبي برخوردار نمي باشد و بيمارستان بايد برنامه اي جامع براي تضمين كيفيت خدمات تهيه نمايد.