مقاله رضايت کارکنان از عملکرد روابط عمومي شرکت گاز استان خراسان رضوي در شهر مشهد در سال ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در علوم اجتماعي (دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد) از صفحه ۱۵۵ تا ۱۷۷ منتشر شده است.
نام: رضايت کارکنان از عملکرد روابط عمومي شرکت گاز استان خراسان رضوي در شهر مشهد در سال ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضايت ازعملکرد روابط عمومي
مقاله عدالت سازماني
مقاله رضايت سياسي
مقاله منزلت سازماني شرکت گازخراسان رضوي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهروان حسين
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي رقيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضربه بررسي ميزان رضايت کارکنان از عملکرد روابط عمومي شرکت گاز استان خراسان رضوي در شهر مشهد و عوامل موثر برآن مي پردازد. روش تحقيق پيمايشي و داده ها از طريق پرسش نامه استاندارد به دست آمد. جامعه آماري ۹۵۵ نفر کارمند در ادارات شرکت گاز استان خراسان رضوي در مشهد و حجم نمونه ۳۷۵ نفر از کارکنان بودکه به طريق نمونه گيري طبقه اي متناسب و تصاد في انتخاب شدند. نتايج نشان مي دهد: ميزان رضايت کارکنان شرکت گاز استان خراسان رضوي از عملکرد روابط عمومي اين شرکت پايين تر از حد متوسط است. ميزان رضايت از عملکرد با متغيرهاي تجربه سازماني، رضايت سياسي، احساس عدالت سازماني و پاداش سازماني رابطه معنادار مثبت وبا منزلت سازماني رابطه معناداري ندارد. تحليل هاي رگرسيون چند گانه و نتايج حاصل از تحليل مسير نشان داد که احساس عدالت سازماني و تجربه سازماني مهم ترين و تعيين کننده ترين عوامل تاثيرگذار مستقيم و مثبت بر ميزان رضايت از عملکرد روابط عمومي محسوب مي شوند در حالي که ساير عوامل رضايت سياسي، پاداش سازماني و منزلت سازماني تاثير غير مستقيم بر رضايت از عملکرد دارند.