مقاله رضايت کارکنان دانشگاه علوم پزشکي تهران از دوره هاي آموزش ضمن خدمت الکترونيکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي از صفحه ۲۰۰ تا ۲۱۰ منتشر شده است.
نام: رضايت کارکنان دانشگاه علوم پزشکي تهران از دوره هاي آموزش ضمن خدمت الکترونيکي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش ضمن خدمت
مقاله آموزش الکترونيکي
مقاله رضايت
مقاله دانشگاه علوم پزشکي تهران
مقاله کارکنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علوي سيده شهره
جناب آقای / سرکار خانم: شريعتي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف از برگزاري آموزش هاي ضمن خدمت، ارتقاي عملکرد کارکنان سازمان هاست. از طرفي يادگيري اثربخش منوط به رضايت کارکنان از دوره هاي آموزشي مي باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسي رضايت کارکنان از دوره هاي آموزش ضمن خدمت الکترونيکي طراحي و اجرا گرديد.
روش ها: مطالعه مقطعي حاضر در سال ۱۳۸۷، در جامعه کارکنان دانشگاه علوم پزشکي تهران که در دوره هاي آموزش ضمن خدمت الکترونيکي شرکت نموده بودند، انجام شد. با استناد به روش نمونه گيري آسان، ۶۵۱ نفر از کارکنان، پرسشنامه الکترونيکي رضايت سنجي را در سه مقوله رضايت از محتوا، روش ارايه دوره ها و برنامه آموزش الکترونيکي تکميل کردند. با مطالعه مقدماتي پايايي پرسشنامه بر اساس ضريب آلفاي کرونباخ تاييد گرديد. براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون هاي آماري Pearson correlation، Student’s T test و One way ANOVA به تناسب متغيرها استفاده شد.
نتايج: بيشترين ميانگين رضايت کارکنان مربوط به مقوله رضايت از برنامه (۳٫۹۶±۰٫۹ از حداکثر نمره ۵) و کمترين آن مربوط به رضايت از محتواي دوره هاي آموزشي (۳٫۸۴±۰٫۸) بود. متغيرهاي زمينه اي شامل سابقه کار، نوع استخدام و مدرک تحصيلي تاثيري بر رضايت کارکنان از شرکت در دوره هاي آموزش الکترونيکي نداشتند.
نتيجه گيري: کارکنان مورد بررسي، نسبت به دوره هاي آموزش الکترونيکي رضايت قابل توجهي داشتند. با توجه به ميزان رضايت نسبتا کمتر از محتواي دوره هاي آموزشي، ارتقاي کيفيت محتواي دوره هاي مذکور ضروري مي نمايد.