سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اکبر عرب حسینی – استادیار و دانشیار دانشگاه تهران– دانشگاه تهران‐ پردیس ابوریحان– پاکدشت
محمد حسین کیانمهر – استادیار و دانشیار دانشگاه تهران– دانشگاه تهران‐ پردیس ابوریحان– پاکدشت
حمید ایران نژاد – استادیار و دانشیار دانشگاه تهران– دانشگاه تهران‐ پردیس ابوریحان– پاکدشت
W. Huisman – Department of Agrotechnology and food science, Wageningen University – The Netherlands

چکیده:

رطوبت متعادل یکی از فا کتورهای مه می است که برای پروسه خشک کردن و دوره انبارداری گیاهان داروئی اهمیت زیادی دارد . ترخون یکی از گیاهان داروئی مهم در ایران به حساب می آید که علاوه بر مصرف بسیار زیاد داخلی به کشورهای دیگر از جمله ک شورهای اروپائی صادر می گردد . اعمال روش های مناسب برای رسیدن به رطوبت متعادل در زمان خش ک کردن می تواند تا حد زیادی در حفظ کیفیت محصول موثر باشد . در این تحقیق رطوبت متعادل برگ و ساقه دو واریته مختلف ترخون (ترخون فرانسوی و ترخون روسی ) بطور مجزا مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از روش محلول نمک اشباع استفاده شده و رطو بت متعادل در درجه حرارتهای ۲۵ و ۵۰ و ۷۰ درجه سانتیگراد و رطوبت محیط از ۵% تا ۹۰ % برای این گیاه بدست آمد. از آنجا که رطوبت متعادل برای جذب و باز جذب متفاوت می باشد هر دو روش بطور مجزا مورد آزمایش قرار گرفت . منحنی های رطوبتی حاصل از آزمایشات با مدلهای موجود (Henderson, GAB, Halsey, Oswin, Chung-Pfost) مقایسه شد تا بتوان مناسب تر ین مدل را برای این منظور انتخاب کرد. با کمک روش های آماری از میان مدلهای موجود، مدل GAB, Halsey بعنوان مناسب تر ین مدل هایی انتخاب شدند که می توانند رابطه میان رطوبت متعادل محصول، درجهحرارت و رطوبت محیط را نشان دهند . در این بررسی هر دو واریته رفتار مشابهی را از خود نشان دارند.