مقاله رعايت «حريم بيماران» توسط تيم درمان و ارتباط آن با رضايتمندي بيماران در بخش اورژانس بيمارستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در حيات از صفحه ۱۳ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: رعايت «حريم بيماران» توسط تيم درمان و ارتباط آن با رضايتمندي بيماران در بخش اورژانس بيمارستان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حريم
مقاله رضايتمندي
مقاله بخش اورژانس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان نيري ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: آقاجاني محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: حريم شخصي به عنوان اصل اساسي انسانيت و يکي از حقوق بنيادين و نياز ضروري و مهم هر انسان است و رعايت آن به ويژه در سازمان هاي مراقبت بهداشتي الزامي شناخته شده است. رعايت حريم و رضايتمندي بيماران از شاخص هاي کيفيت مراقبت به شمار مي رود و يکي از اهداف اصلي نظام خدمات سلامتي است. هدف از اين مطالعه تعيين ميزان رعايت حريم بيماران توسط تيم درمان و ارتباط آن با رضايتمندي بيماران در بخش اورژانس است.
روش بررسي: اين پژوهش يک مطالعه توصيفي، از نوع همبستگي است. در اين مطالعه ۳۶۰ نفر از بيماران بستري در بخش اورژانس بيمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکي تهران در سال ۱۳۸۶ به صورت در دسترس انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات به وسيله پرسشنامه جمع آوري شد و با استفاده از آمار توصيفي و تحليلي در نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نتايج نشان داد حدود نيمي از بيماران رعايت حريم خود را در سطح ضعيف تا متوسط و %۴۹٫۴ در سطح نسبتا خوب و خوب بيان كرده اند. همچنين %۷۶٫۴ از بيماران ميزان رضايت از رعايت حريم خود را در سطح پايين و متوسط بيان كردند. ضريب همبستگي پيرسون ارتباط مستقيم و معناداري را بين رعايت حريم و رضايتمندي بيماران در ابعاد گوناگون نشان داد.
نتيجه گيري: با توجه به اين كه رعايت حريم و رضايتمندي اكثر بيماران بستري در بخش هاي اورژانس در سطح مطلوبي قرار نداشت، لذا توجه خاص مسوولان پرستاري و پزشکي و كاركنان بخش ها را به برنامه ريزي و اجراي اقدامات لازم جهت رعايت مناسب حريم و تامين رضايتمندي بيماران جلب مي نمايد.